Nelino

299.00  pozostało do darmowej dostawy

Klub Nelino

Ulubione

REGULAMIN SKLEPU NELINO

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy nelinostyle.pl, dostępny jest pod adresem internetowym nelinostyle.pl
prowadzony przez:
NeliNo Kornelia Nowacka
NIP: 5481222017
REGON: 241263891
ul. Jastrzębia 46,
43-400 Cieszyn
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym nelinostyle.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Aleja Łyska 3, 43-400 Cieszyn
2. Adres e-mail Sprzedawcy:

sklep@nelinostyle.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 787 999 202
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
5. Klient może porozumieć się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedawcą w godzinach od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 – 17:00

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.
Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu i wyłącznie po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Klienta lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (z wyjątkiem osób fizycznych, gdzie nie jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe (konto gościa)
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji koszyka
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Cieszyn, ul. Aleja Łyska 3,  po uprzednim umówieniu się na odbiór osobisty
2.W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz licząc dni robocze.
3.W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz  od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego licząc dni robocze.
4.W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem płatności Przelewy24 48 wysyłka następuje w ciągu 12-48 godz od dokonania płatności licząc dni robocze.
Termin dostawy określony w powyższych punktach może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.
5.Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i Płatności” oraz wyświetlają się w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówienia powyżej 299 zł koszt dostawy pokrywa Sklep, jednakże promocja nie dotyczy formy wysyłki „za pobraniem” oraz zagranicę.
6.Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg. cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dostawa poza granice kraju ustalana jest indywidualnie na podstawie cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Poza granice kraju opcja wysyłki „za pobraniem” nie jest dostępna.
7.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską). Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8.W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest informacja z potwierdzeniem wysyłki przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
9.Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
10.Dostarczona przesyłka powinna zostać sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia protokołu szkody. Klient jest zobowiązany o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sklep. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej.
11.Kupujący udziela sprzedającemu w chwili zakupu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówienia na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz poza granice kraju.
9. Zdjęcia produktów są poglądowe i towar może się różnić w rzeczywistości

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. W przypadku kiedy Klient nie zmieści się w terminie 14 dni kalendarzowych na zwrot towaru, możliwość zwrotu bądź wymiany zostanie odrzucona.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu Klient powinien dołączyć do przesyłki. Gotowe formularze dostępne są na dole strony w zakładce „Zwroty, wymiany, reklamacje”.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
6. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego).
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Konsument ma prawo korzystać z Towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.
11. W przypadku gdy Konsument zwraca Towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
12. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
13. Zwrotom nie podlegają zamówienia, złożone za pomocą bonów (kodów rabatowych) przekazanych przez sklep Nelinostyl.pl w formie prezentu.
14. Jakakolwiek wygrana w konkursie organizowanym przez sklep NeliNo nie podlegają wymianie ani zwrotowi 
15. W przypadku zwrotu obuwia – Klient zobowiązany jest do zwrotu w oryginalnym pudełku, w niezmienionym stanie. W trakcie przygotowania przesyłki zwrotnej – pudełko należy owinąć folią lub dodatkowo zabezpieczyć, aby nie naklejać bezpośrednio na pudełko listu przewozowego. Przy widocznych zmianach lub braku oryginalnego pudełkach, wartość zwrotu zostanie obniżona o koszt pudełka tj. 10zł.
16. Bon podarunkowy NeliNo nie podlega wymianie na gotówkę.
17.Należność za zakupy zapłacone bonem podarunkowym, zostanie zwrócona na bon podarunkowy. Wyślemy wiadomość mailową z potwierdzeniem zwrotu wraz z wirtualną kopią bonu podarunkowego z nowym saldem.
18. Jeśli w momencie zakupu użyto więcej niż jednej metody płatności, to w przypadku dokonywania częściowego zwrotu z tego zamówienia, refundacja zostanie zwrócona w pierwszej kolejności na alternatywną metodę płatności bonu podarunkowego.
19. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu zwrócić Klientowi gotówkę  za zakupiony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
20. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sklepu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, wymiany bądź reklamacji oraz z potwierdzeniem zakupu. Gotowe formularze dostępne są w zakładce „Zwroty, wymiany, reklamacje” na dole strony.
21. Zwracany towar należy odesłać przesyłką opłaconą, przesyłki wysłane „za pobraniem” oraz paczek wysłanych do punktów odbioru (np. paczkomatów) nie będą przez Sklep odbierane.
22. Rezygnacja z części produktów, której skutkiem będzie utrata praw do darmowej wysyłki (wartość zatrzymanych produktów będzie niższa od kwoty minimalnej przy której obowiązuje darmowa dostawa) spowoduje pomniejszenie kwoty zwrotu odpowiednio o koszt przesyłki wybrany przez klienta podczas składania zamówienia, którego dotyczyła “Darmowa Dostawa”.
23. Wymiana towaru
a. Na wymianę Klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki. Dzień otrzymania przesyłki jest liczony jako dzień pierwszy.
b. Zwracany na wymianę towar można wymienić na inny tylko raz.
c. W przypadku kiedy cena produktu zwracanego jest niższa od ceny produktu na jaki chce wymienić Klient, dopłata różnicy powinna nastąpić na konto bankowe Sprzedawcy.
d. W przypadku kiedy cena produktu zwracanego jest wyższa o ceny produktu na jaki chce wymienić Klient, zwrot różnicy powinien nastąpić na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia i w ciągu 24 godzin poinformować sklep mailowo na adres

sklep@nelinostyle.pl

o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają sklepu.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu
Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz z potwierdzeniem zakupu. Gotowe formularze dostępne są w zakładce „Zwroty, wymiany, reklamacje” na dole strony.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. . W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.