Nelino

299.00  pozostało do darmowej dostawy

Klub Nelino

Ulubione

Pozostałe regulaminy

I. Informacje wstępne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych

II. Definicje
1. Bon podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie internetowym na stronie nelinostyle.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w e-sklepie nelinostyle.pl
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie internetowym;
3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony podarunkowe, działająca w domenie www.nelinostyle.pl
6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
7. Wydawca – oznacza  Kornelia Nowacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NeliNo Kornelia Nowacka z siedzibą w Cieszynie, ul. Jastrzębia 46 , NIP: 5481222017, REGON:

III. Warunki ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma NeliNo Kornelia Nowacka z siedzibą w Cieszynie, ul. Jastrzębia 46 , NIP: 5481222017, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.nelinostyle.pl
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Posiadacza.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.nelinostyle.pl
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.nelinostyle.pl
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone, w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystac z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
4. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
8. Bony podarunkowe nie łączą się / nie sumują się z innymi kuponami rabatowymi w ramach jednego zamówienia.

V. Reklamacje i zwroty

1. Produkty zakupione w transakcji z użyciem Bonu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają zwrotowi w formie gotówkowej.
2. Produkty zakupione w transakcji z użyciem Bonu Podarunkowego podlegają możliwości wymiany towaru tylko 1 raz. Koszty wysyłki produktu do wymiany pokrywa Posiadacz.

VI. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

I. Informacje wstępne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób korzystania z usługi Newsletter na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 344 z późn. zm.).

II. Definicje
1. Newsletter – nieodpłatna i dobrowolna usługa, polegająca na okresowym dostarczaniu treści cyfrowych drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail o aktualnych nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością NeliNo.
2. Usługodawca – Kornelia Nowacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NeliNo Kornelia Nowacka z siedzibą w Cieszynie, ul. Jastrzębia 46 , NIP: 5481222017, REGON:  241263891.
3. Usługobiorca – osoba wyrażająca zgodę na korzystanie z usługi Subskrypcji Newslettera.

III. Warunki ogólne
1. Za pośrednictwem strony www.nelinostyle.pl Usługobiorca może dobrowolnie zawrzeć Umowę Subskrypcji Newslettera podając aktualny adres e-mail w wyznaczonym do tego miejscu na stronie zgodnie z art. 172 ust.1 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
2. Wyrażeniem zgodny na otrzymywanie Newslettera jest podanie aktualnego adresu e-mail Usługobiorcy na stronie www.nelinostyle.pl w odpowiednio wyznaczonym miejscu.
3. Usługobiorca wyrażając zgodę na świadczenie usług oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności, wykorzystaniem plików cookies oraz Regulaminem Subskrypcji Newslettera.
4. Wyrażenie zgodny na otrzymywanie (podanie adresu e-mail) Newslettera jest konieczne w celu realizacji usługi.
5. Zgoda na świadczenie usług jest dobrowolna i zostaje zawarta na czas nieokreślony do momentu rezygnacji z usługi.

IV. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę jest Usługodawca.
2. W celach świadczenia usługi przetwarzane są dane Usługobiorcy w postaci adresu e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Rezygnacja z newslettera
1. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usługi nie podając przyczyny klikając „Anuluj subskrypcję” zawartą w stopce każdego dostarczonego Newslettera.
2. Usługobiorca może również zrezygnować z korzystania ze świadczenia usługi kontaktując się mailowo na adres: sklep@nelinostyle.pl
3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzanie do momentu rozwiązania umowy.
4. Po rezygnacji z realizacji usługi dane osobowe Usługodawcy są natychmiastowo usuwane.